ربات سخنگوی سایبرگ Talking Cyborg v1.0

Talking Cyborg یک اپلیکیشن جالب شبیه Talking های دیگر می باشد که با تکرار صحبت های شما با صدایی رباتیک می تواند لحظات شادی را برایتان ایجاد کند. 
اما تفاوت و ویژگی های این سخنگو با بقیه این است که شما می توانید علاوه با صحبت کردن با Cyborg با او بنجگید چرا که او به گونه ای طراحی شده است که می تواند از خود عکس العمل نشان دهد و توانایی دفاع از خود را دارد .

ربات سخنگوی سایبرگ Talking Cyborg v1.0 
 ربات سخنگوی سایبرگ Talking Cyborg v1.0