بفرمایید سوسک! I Eat Cockroaches 1.3.4

 

اگر اطرافیان شما هم از سوسک میترسند این نرم افزار شوخی خوبی است که میتوانید با آنها انجام بدهید. I Eat Cockroaches یک لیوان سوسک به همراه یخ و لیمو به شما میدهد که  میتوانید با خم کردن لیوان آن را نوش جان کنید.