با BaldBooth v1.0 کچل شوید

 

دوست دارید ببینید در صورتی که کچل بودید ، چهره شما چگونه می شد؟ BaldBooth دقیقا چنین کاری را انجام می دهد. کافیست فقط یک عکس تمام چهره از فرد مورد نظر را به برنامه بدهید تا در مدت زمانی کوتاه موهای سر آن فرد تراشیده شود. مطمئنا این برنامه می تواند بسیار سرگرم کننده باشد.

 

با BaldBooth v1.0 کچل شوید