بازی paper glider bomber v2.1 بمباران با هواپیمای کاغذی

 

شما در بازی paper glider bomber باید یک هواپیمای کاغذی را هدایت کنید و بمباران ساختمان ها بپردازید. هواپیمای شما آرام از بالا شروع به پرواز می کند از یک طرف صفحه شروع و به طرف دیگر می رود و آرام آرام به پایین می آید ، شما باید قبل از اینکه هواپیمای شما به ساختمان ها برخورد کند آنها را تخریب کنید. با پیش رفتن در مراحل پول بیشتری کسب می کنید و امکان خرید هواپیما و بمب های جدید را پیدا می کنید.

 

بازی paper glider bomber v2.1 بمباران با هواپیمای کاغذی