بازی فکری و چالش بر انگیز تله مرگبار Death Trap v1.0

 

زمان طرح ریزی نقشه  فرار خود فرا رسیده است. یک بازی پازل مرگبار و ساده که در آن ماموریت شما این است که الماس ها را جمع آوری کرده  و در هر شرایطی زنده بمانید!
درهر مرحله شما  باید درمدت زمان معینی به  تکمیل ماموریت خود و پیدا کردن محل امن بپردازید ، پس زیاد هم وقت ندارید!
در طول راه ، شما  با موانع زیادی مثل محیط های مرموز، اره های گرد و بزرگ ، دشمنان ، سیم خاردار وتکه یخ های بزرگ و … روبرو خواهید شد.
بازی فکری و چالش بر انگیز تله مرگبار Death Trap v1.0