بازی حفظ تعادل Drunk Man 1.3.1

 

در این بازی شما نقش دیوید را دارید که از در روز تولد همسر خود از خانه بیرون میرود تا برای همسر خود هدیه ای بخرد ولی او از حال خود خارج شده است و با حالتی مست در خیابان راه میرود شما وظیفه حفظ تعادل او را به عهده دارید تا از افتادن او جلوگیری کنید. برای کنترل دیوید شما  باید از شتاب سنج استفاده کرده و با حرکت گوشی به سمت چپ و راست تعادل خود را حفظ کنید.