بازی جذاب  Line Birds v1.2

 

در بازی اعتیاد آور و بسیار زیبای  Line Brids شما در یک دنیای پرخطر هستید وشما باید پرندگان را از ابتدا مقصد تا پایان مقصد بدون برخورد با موانع  به مقصد برسیانید,ولی با وجود موانعی که در راه وجود دارد، کار ساده ای به نظر نمیرسد!!!

در این بازی هر پرنده توانایی خاص دارد ( نامرئی ، پیچ و تاب ، انفجار ) و شما مینوانید با انتخاب هر یک از این پرندگان از توانای های او استفاده کنید.

 

بازی جذاب  Line Birds v1.2