بازی جذاب Dark Nebula 1.0.3

 

Dark Nebula یک بازی متکی به شتاب سنج است. شما کنترل یک گوی را به عهده دارید و باید از دالان ها ، مارپیچ ها و موانع مختلف عبور کنید و گوی را به مقصد برسانید. این بازی دارای چندین مرحله جذاب می باشد.

 

بازی جذاب Dark Nebula 1.0.3